سهيلا ابراهيمي
سهيلا ابراهيمي

سهيلا ابراهيمي

دانشکده: مهندسی آب و خاک

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: علوم خاک

پست الكترونيكي: sebrahimi(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 28740
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان